Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A.

Prof. Dr. H. M. Dahlan, M., M.Ag

Dr. Wahyuddin. G., M.Ag.

Dr. Susmihara., M.Pd

Dr. Hj. Sorayah Rasyid., M.Pd

Dr. Rahmat., M.Pd.I

Dr. Abu Haif., M.Hum

Dra. Rahmawati., M.A. Ph.D

Dr. Hj. Syamzan Syukur., M.Ag.

Drs. Muh. Idris., M.Pd

Dra. Nuraeni S. M.M.

Muhammad Arif, S. Hum., M. Hum.

Chaerul Mundzir Mochtar Luthfi, S. Hum., M. Hum.

Aksa, S.Pd., M. Pd.

Dr. Syamhari, M. Pd.

Nur Ahsan Syakur, S.Ag., M.Si.

Dr. Hj. Lidya Megawati, M.Hum.

Mastanning, S.Hum., M.Hum.